โปรดเกล้าฯหลังจากนั้น…นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษย์ใหม่

ด็อกเตอร์กฤษในที่วงศ์ กีรติมือ นายกที่ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุชนวชาต FacebookTwitterLineโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกฤษณพงศ์ กีความชอบใจแขน ดำรงฐานะผู้นำสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับกรรมการผู้รู้อีก 15 ราย ประกอบด้วย นายกฤษฎาภินิหาร บุแห่งยสมิต นายเติบโตศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ พล.ท.รวมพล เปี่ยมจำเริญ ผู้เป็นใหญ่ดิเรก ปัทบวงมหาวิทยาลัยซิริวัฒน์ อธิปปิยะวัตมนุษยชาติ บุญกุศลเมามัว นายพีรอำนาจวาสนา ทองสว่าง ผู้เป็นใหญ่อ้วนระศักดิ ศรีที่พัก อธิปไพรินทร์ ยกโชติชั่วกาลนาน อธิปยุคล จิบประเทศไทย นายลักษแห่ง์ วไม่มีเงินาเก้าัช พลเอก ภูมิรู้ความสำราญ ท่าทางยุทธ นายสมพร อิศวิลาความยินดี ผู้เป็นใหญ่สิทธิศักดิ์ ฉวัดเฉวียนะชกิจ นายงาม สิงขรเก้าล้วน อธิปโกงเรศ ไศลมิรัตติกาลน ดังนี้ตั้งแต่วันที่ สิบเอ็ด เมษายน 2560 เป็นต้นไป ข่าวณราชกิจจา วันที่ 18 เมษายน 2560 Dr.Krissanapong Kirtikara ด้วยว่าประวัติส่วนตัว ดร.กฤษแห่งวงศ์ กีรดีกร (ผู้นำที่ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประกอบด้วยดังนั้น ประวัติส่วนตัว ด็อกเตอร์กฤษแห่งพงศ์ กีรดีกร (สิบเอ็ด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2489) นายกที่ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตกาลรมต.ปฏิบัติการแทนศึกษาธิการ อดีตกาลเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นแรกวิทยาคารเตรียมอุดมศึกษา โบราณกาลกุนซือวิทยาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การกลุ่มชน) กรรมาธิการกฤษฎีกา กรรมาธิการแห่งคณะกรรมการจำกัดวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับอดีตกาลอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าธนบุรี การหาความรู้ ดร.กฤษแห่งวงศ์ตระกูล กีรดีมือ เรียนจบชั้นม.ปลายขนมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี BมันสมองScมันสมองFirst Class Hons. Electrical Engineering (เกียรตินิยมชั้น 1) แห่งปี พุทธศก 2511 กับดุษฎีบัณฑิตด้านเครื่องไม้เครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า กิ่งก้านวิศวกรรมไมโครเวฟ ขนมจากวิทยาลัยกลาสพี่ว์ สหราชอาณาจักร ยิ่งไปกว่านี้ ด็อกเตอร์กฤษแห่งวงศ์ กีความชอบใจกร อีกต่างหากเรียนจบพระขนองดุษฎีบัณฑิต ได้รับใบสุทธิขนองปริญญาเอก Certมันสมอง Alternative Energy ขนมจาก วิทยาลัยฟลอริดา อเมริกา ณพรรษา พุทธศก 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญเมือง ได้ให้ปริญญาวิศวกรรมควันศาสตรดุษฎีผู้สำเร็จการศึกษากิตติมศักดิ์ มอบอายุมาก ดร.กฤษแห่งวงศ์ตระกูล กีรติแขนอีกด้วย ดร.กฤษในที่วงศ์ตระกูล กีรดีกร ผู้นำสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มิลลิกรัม) กิจธุระ ดร.กฤษในที่วงศ์ ริเริ่มรับราชการแห่งหนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจังหวัดธนบุรี และได้เลื่อนตำแหน่งไฮเทคเรื่อยมา อาทิ หัวโจกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำคัญช้าวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีทีมพลังงานและเครื่องมือ รักษาการคณบดีกรุ๊ปเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาจากอธิการบดีก้ำวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กับตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้อีกต่างหากถูกแต่งตั้งมอบดำรงตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากในที่วิทยาลัยอีกแหล่สถานะ เช่น รองผู้อำนวยการศูนย์กลางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พุทธศักราช 2529 – 2541) ที่ปรึกษารัฐมนตรีบริหารกระทรวงวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและที่แวดล้อม เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุคปัจจุบันนั่งผู้นำสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้นำที่ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเลี่ยนทุ่งนา และกรรมการผู้รู้ณกลุ่มมือรรมการจัดการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรสายธารด้วยกันการเกษตร ด็อกเตอร์กฤษณพงศ์ กีรติมือ ประสบการณ์ปฏิบัติการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2557) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตุ๊จอมเกล้าธนบุรี ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตุ๊จอมเกล้าธนบุรี : รองลงมาจากอธิการบดีก้ำวิจัยกับวิเทศสัมพันธ์, รักษาการคณบดีกลุ่มไอที, คณบดีทีมพลังงานกับเครื่องมือเครื่องใช้, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำคัญไม่ทันเวลาความรู้แจ้งเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือ,หัวหน้าคณะวิศวกรรมไฟฟ้า รองผู้อำนวยการแกนกลางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลแห่งชาติ ที่ปรึกษารมต.บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์, รมต.บริหารทม, รัฐมนตรีบริหารศึกษาธิการ กรรมการความเจริญเศรษฐกิจด้วยกันเข้าผู้เข้าคนแห่งชาติ, ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำคัญทีมเวิร์กปีกการศึกษาเล่าเรียน คณะกรรมการสังคายนาแดน (คปราชการ) บำเหน็จสถานที่ชินถือสิทธิ์ รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานวิธีเลือกดีเลิศแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Solar PV บำเหน็จนักวิจัยดีเลิศแห่งชาติ สำนักงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2540 ASEAN Science and Technology Meritorious Award (1996) Gold Medal (1969) George Young Bursary (1966), Grey, Law and Watt Scholarship (1971) of the University of Glasgow Royal Prize, awarded by HM the King for being the first in the National Examination of Secondary School Students (Science Program) (1965) ตรา พ.ศ. 2557 – เหรียญอันเป็นไปแห่งยกย่องมากมายช้างเผือก มีสกุลมาก ใหญ่ปรมาเลี้ยงดูณ์ทางช้างเผือก (มัธยมเปรียญชมันสมอง) พุทธศก 2555 – เหรียญชิ้นมีเกียรติสถานะมากมายจำหายไทย ชั้นสูงสุดๆ ยิ่งใหญ่วชิชิรมขี้หวงุฎ (มัธยมศึกษาวมันสมองมัธยมศึกษา) พุทธศก 2534 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์บรรจุลจอมเกล้า ชั้นตตำหนิติเตียนยบรรจุลจอมเกล้า (ตำบลจังหวัด) สืบสกุล อธิปเกรียง กีความชอบใจกร พุทธศก 2534 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์กลางคืนนาภรณ์ รัชกาลแห่ง 9 ชั้น 4 (ภ.ป.ร. 4) งานวิจัย งานค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีรังสีสุริยะ, กระบิลประกายไฟอาทิตย์ปลอม, กระบิลโซช้าเซลล์, ผิวเลือกสรรรังสี, เซนเซอร์ชีวภาพกับเคมี, วรรณะกะไหล่ห้ามการสึกกร่อน การค้นคว้าวิจัยข้างการหาความรู้แนวทาง – อุดมศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กำลังแรงงาน, กำลังคนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การหาความรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยว่าผู้ประกอบด้วยความสามารถพิเศษด้วยกันผู้ด้อยโอกาส, เทคโนโลยีและความหลักแหลม – ตีพิมพ์เรียงความวิจัย บทความกับรายงานทางวิชาการ ประมาณการ 200 เหตุ – จำกัดวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปริญญาโทด้วยกันดีเลิศแห่งเรียนจบจากนั้น คาดคะเน 100 มนุษย์, ดำเนินการการศึกษาค้นคว้ากับดูแลงานวิจัยเชิงแนวนโยบาย, การประเมินโครงการ/ขนบธรรมเนียม, การศึกษาเล่าเรียนความเป็นไปได้ของแผนการ/ระเบียบระดับชาติกับนานาประเทศ ประมาณการ 30 คดี (คำอธิบายเพิ่มเติม : ผมปลอมมนุษยชาติอ้วนเสะอาดย สารานุกรมอิสระ วันที่ 19 เมษายน 2560) FacebookTwitterLine แท็กทุ่งนายกฤษในที่พงศ์ กีรดีมือนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy